Arca Noah España 
Andalucia Registry of Associations
Charity No. 8517
Entidad Inscrita en el Registro de
Asociaciones de Andalucia No. 8517
CIF NIF G93145134

x
 

Voorbeeld Overeenkomst

Arca Noah España
Overeenkomst
Tussen:
Partij 1: Arca Noah España
en
Partij 2:
Naam:JansenVoornaam:Piet
Adres:Dorpsstraat
Postcode:29716Plaats:Madrid
Land:Spanje
ID-nummer:n.v.t.
Telefoon:+34 123456789E-mail:pietjansen@xxxxxx.yyy

inzake het dier genaamd:Pluto
Geslacht:MRasX kruising
Geboortedatum:15 maart 2005Paspoort nr.:BZ104792
Chip nr.:56KAREL01Datum registratie:17 maart 2005
In aanmerking nemende dat partij 1 zich als voornaamste doel stelt de geredde Spaanse dieren een goed, stabiel en veilig onderkomen te bezorgen, komen partijen vervolgens overeen:

Artikel 1
Partij 2 wordt op de datum van deze overeenkomst adoptant van het dier, na de betaling van het adoptiegeld.
Het dier blijft eigendom van de stichting . Dit houd in enkel als het dier herplaatst moet worden om een reden, dat je beroep moet doen op onze organisatie, wij willen niet dat onze dieren in een asiel terecht komen en dat wij mee helpen om nieuw baasje voor je huisdier helpen zoeken. Verder wordt je wel eigenaar in de zin dat de chip na aankomst op jullie naam gezet verplicht moet worden, en dat jullie dan ook alle verantwoordelijkheid op nemen van je nieuwe huisdier. Het dier mag niet worden doorverkocht worden of weggeshonken worden , na de reservatie krijgt u 8 dagen tijd om het adoptiegeld over te maken. Gebeurt dit niet binnen deze termijn, zal het dier terug ter adoptie aangeboden worden. Wij vragen een vergoeding van 50 euro bij opzeggen van een adoptie, daar wij van dag één een procedure starten. De stichting heeft ook het recht om de adoptie te cancelen als er geen goed gevoel bij is bij het plaatsen van het adoptiedier, er wordt geen adoptie bijdragen terug betaald als u zelf na enige tijd de adoptie canceld.

Artikel 2
Partij 2 verbindt zich ertoe het dier goed te verzorgen, te huisvesten en goed te behandelen overeenkomstig de wet, regelende de bescherming en het welzijn van dieren. Wij mogen ten alle tijden een huisbezoek komen uitvoeren als er sprake is van verwaarlozing en het dier terug meenemen.

Artikel 3
Partij 2 verplicht zich het dier jaarlijks de benodigde entingen te laten toedienen en de wanneer nodig de juiste en noodzakelijke medische zorgen te laten toedienen in geval van ziekte of ongeval.

Artikel 4
  1. Indien partij 2 verhuist, zal dit door partij 2 uiterlijk binnen 14 dagen na verhuizing aan partij 1 medegedeeld worden.
  2. Dit omdat wij zo de gegevens in onze database dan kunnen aanpassen.
  3. Het dier mag niet op een ander adres worden gehouden dan waar partij 2 zelf woonachtig is, tenzij in verband met vakanties en dergelijke.
  4. Indien het dier geen voldoening geeft, moet U contact opnemen met de organisatie, zij zullen helpen een oplossing te zoeken samen met de adoptant. De organisatie is niet verplicht het dier gelijk binnen te nemen, daar ze niet altijd direct over een mogelijke opvang beschikt. U moet de organisatie tijd geven om een oplossing te zoeken. Als dit mogelijk is, soms neemt dit meer tijd in beslag dan U zou wensen . Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor kosten die daar uit voortkomen. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor het gedrag van het dier, dat door U is geadopteerd.
  5. Het dier mag niet voor kweekdoeleinden of andere (commerciële) doelen geëxploiteerd worden. Daar staat een boete op . De pups worden geplaatst onder Arca Noah Als dit toch zou voordoen en zijn dan ook eigendom van Arca Noah .
  6. Partij 2 mag het dier noch de staart, noch de oren afknippen en geen enkele verminking doen ondergaan.
  7. Sterilisatie en castratie van het dier is binnen 2 maanden na datum van deze overeenkomst verplicht, tenzij het nog pups/kittens betreft. Alsdan bepaalt een dierenarts dat moment. Partij 2 dient een bewijs van de dierenarts aan partij 1 te doen toekomen. Pups krijgen geen bloedtesten onder de 6 maand, enkel wanneer dit op aanraden van de dierenarts is, alle dieren boven de 6 maand krijgen een bloedtest. Voor de ziekte van Weil zijn ze geënt kennelhoest worden ze niet gevaccineerd door Arca Noah. Pups onder de 6 maand worden niet getest op de ziekte van Leishmaniasis daar ze te jong zijn. Blijkt dat ze later toch besmet zijn wat niet altijd zo jong zichtbaar is, worden wij niet aansprakelijk gesteld. Honden van 6 maand krijgen een bloedtest. Een nieuwe hond moet een aanpassing tijd krijgen van 6-12 weken na aankomst. Als er zich een probleem met het gedrag zich voordoet, kan de adoptant een gedragstherapeut inroepen dit op eigen kosten of hulp vragen aan ons team die ze kan begeleiden of helpen. Wij zijn daar niet verantwoordelijk voor. Het dier mag ook niet naar een asiel gebracht worden, Partij 1 is niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten.
  8. Partij 2 wordt verzocht bij het sterven van het dier, partij 1 op de hoogte te stellen.
  9. Partij 1 kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zichtbare of verborgen gebreken van het dier. Partij 1 kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien het dier ziek wordt of sterft, behoudens het in artikel 8 bepaalde. De door partij 1 afgegeven dieren krijgen altijd een vaccinatiebewijs mee. Vanwege de incubatieperiode van besmettelijke ziekten kan partij 1 voor de eventuele gevolgen daarvan, niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien het dier niet getatoeëerd is en/of een microchip ingeplant is, wordt partij 2 ten sterkste aangeraden dit alsnog te laten doen.
Artikel 5
Het is partij 2 ten strengste verboden het dier te laten inslapen, zelfs indien het dier agressief zou zijn of een persoon zou bijten en/of aanvallen. Deze beslissing kan uitsluitend in overleg met partij 1 worden genomen en in bijzijn van een erkende dierenarts.

Artikel 6
Partij 2 is met ingang van de datum van deze overeenkomst aansprakelijk voor alle eventuele schade berokkend aan of door het dier, wat ook de daadwerkelijke oorzaak moge zijn. Als na een paar maanden een gedrag probleem zich voordoet, zijn wij daar niet verantwoordelijk voor. Daar we niet weten wat er op dat moment met het dier is gebeurd.

Artikel 7
Inbreuk op één of meer punten deze overeenkomst geeft partij 1 het recht het dier onmiddellijk terug te nemen. Indien de inbreuk daartoe aanleiding geeft zal partij 1 aangifte doen bij de daartoe geëigende instanties.

Artikel 8
Komt het dier te overlijden voor het bij de adoptant is, mag de adoptant een nieuw hondje bij de stichting adopteren, of wij betalen of 50 % van de adoptie bijdragen terug . Dit omdat er heel wat kosten worden gemaakt. Door een hond te adopteren steunt U het werk van de organisatie. Wij betalen wel geen adoptie bijdragen terug als een hondje bij de adoptant komt te overlijden. Er mag in overleg een nieuw hondje geadopteerd worden als het hondje binnen de maand overlijd. Als een adoptant het dier opzegt voor zijn vertrek, of afziet van de adoptie voor het hondje is vertrokken , of terug geeft aan de organisatie, gelijk hoe lang het dier reeds verblijft bij de adoptant, wordt geen adoptiegeld terug betaald. Indien een hond of kat om wat voor reden dan ook herplaatst moet worden is het de taak van de adoptant het dier naar het opvangadres te brengen indien er een opvang adres beschikbaar is op dat moment . Als er geen opvang mogelijk is op het moment dient het dier bij de adoptant te blijven tot er een oplossing zich voordoet . Als een volwassen hond of ouder dan zes maand wordt overgedragen aan de organisatie, is de adoptant verplicht dat het dier in orde is met zijn vaccinaties, en dat hij gecastreerd of gesteriliseerd is voor de overdracht. In uiterste nood kan het dier tegen betaling (minimumbedrag 30 Euro gezien de afstand in België voor Nederland naar België of omgekeerd 50 euro ) gehaald en weggebracht worden. Dit enkel als zich op dat moment een opvang adres mogelijk is. Wij beschikken niet zomaar over directe opvang mogelijkheden. Het dier zal dan bij de adoptie ouders verblijven , het is hun verantwoordelijk om voor hun adoptie dier te zorgen.

Artikel 9
Partij 2 wordt nadrukkelijk verzocht 1x per jaar een verslag te doen over het welzijn van het dier.

Artikel 10 1. Het is verboden om een via ons geadopteerde hond een hond onvriendelijk hulpmiddel om zijn hals te doen zoals: Slipkettingen, wurgbanden, wurgtouwen enz. Gentle leaders en andere halsters, Anti-trektuigen, Anti blafbanden, hiervan zijn verschillende varianten te verkrijgen (stroom, met verstuiver enz.) Indien men zich niet houdt aan één of meer voorwaarden van dit contract heeft Arca Noah het recht om de hond terug te vorderen op kosten van de nieuwe eigenaar. 2. Bij koud weer moet het dier warme plaats hebben. De hond mag ook niet aan een ketting worden gelegd of 24 uur per dag in een gesloten kennel worden gehouden. 3. De hond moet zich voldoende kunnen bewegen afhankelijk van het ras, en de leeftijd en gestalte. 4. Bij de overdracht moet u binnen de week het dier laten registreren op naam van de nieuwe adoptant. 5. Herplaatsing van honden bij derden is alleen mogelijk toestemming van Arca Noah. Indien de adoptant toch afstand doet van het dier, worden alle kosten die ermee gepaard gaan in rekening worden gebracht aan de adoptant. 6. Als mensen een hond of kat reserveren en die na 8 dagen de adoptie bijdragen niet hebben betaald, wordt de hond of kat terug ter adoptie geplaatst. Er zal een vergoeding van 50 euro gevraagd worden voor de reservatie en gemaakte kosten, en de tijd dat het hondje op gereserveerd stond. Wij zullen het hondje is een zo optimaal mogelijke conditie aan de adoptant overdragen; Gezien het verblijf asiel of opvanggezin , de reis en verandering van omgeving , voeding enz.. stress veroorzaakt waardoor het immuunsysteem van het dier kan worden aangetast. Hier moet je rekening mee houden. dat ze diarree kunnen ontwikkelen. Wij raden dan ook aan een verzekering medische kosten en een aansprakelijkheidsverzekering aan. Bij niet-naleven van deze overeenkomst kan Arca Noah een schadeloosstelling van 250Euro eisen en de teruggaven van alle door Arca Noah of haar vrijwilligers (on)rechtstreekse gemaakt kosten ten gevolge van de contactbreuk door adoptant. Arca noah respecteert uw privacy. Door ondertekening van dit contract stemt de adoptant ermee in dat Arca Noah zijn persoonsgegevens verwerkt in een bestand dan enkel voor legitieme doeleinden binnen het internationaal kader waarbinnen Arca noah opereert, zal worden gebruikt .
Arca Noah España wordt gesponsord door:

Spaanse Recepten