Arca Noah España 
Andalucia Registry of Associations
Charity No. 8517
Entidad Inscrita en el Registro de
Asociaciones de Andalucia No. 8517
CIF NIF G93145134
RSIN 8275.01.043


x
 

ANBI - algemeen nut beogende instelling - registratie: RSIN 8275.01.043

DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN VAN DE VERENIGING ARCA NOAH

Hieronder beschreven en goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 10 januari 2023, nog steeds van kracht en van toepassing voor de jaren 2023 en 2024.

De doelstellingen van de vereniging zijn de volgende:
 • Redden, verzorging en opvang van in de steek gelaten en mishandelde huisdieren, in het bijzonder honden en katten.
 • Medische zorg: medische controle, preventieve behandelingen (zoals antiparasieten, vaccinaties, enz.), behandelingen in geval van ziekten, operaties.
 • Sterilisatie van volwassen dieren.
 • Sociaal maken van opgevangen/geredde dieren.
 • Het regelen van de opvang van deze dieren en het vinden van een nieuwe geschikte familie voor hen (adoptie).
 • Het plaatsen van deze verlaten/geredde dieren in geschikte en betrouwbare gezinnen.
 • Nazorg, hulp, begeleiding en herplaatsing indien nodig.
 • Transport van deze huisdieren naar de nieuwe adoptiegezinnen in Spanje en Europa.
 • Deelname aan beurzen en evenementen om geld in te zamelen voor de doelen van de vereniging.
 • Verkoop van producten geschonken door leden, particulieren, instellingen of bedrijven om fondsen te werven om de doelstellingen van de vereniging te kunnen realizeren.
 • Allerlei acties die kunnen worden uitgevoerd om verlaten of mishandelde dieren te redden, ze te verzorgen, te voeden en een nieuw thuis voor ze te vinden.
 • Campagnes tegen en juridisch aanklagen van het verwaarlozen en mishandelen van dieren.
 • Campagnes met het perspectief het aantal verwaarloosde, achtergelaten dieren te verminderen en om mensen aan te moedigen hun dieren te steriliseren.
 • En om alle wettelijke middelen te gebruiken om de bovengenoemde doelen te bereiken.


ACTIVITEITEN 2023

Zoals in het beleidsplan aangegeven, hebben we dit jaar wederom ernaar gestreefd om onze doelstellingen zo goed mogelijk te behartigen en hierbij een honderdtal dieren gered, opgevangen, ervoor gezorgd dat ze in goede gezondheid verkeren, gesteriliseerd (volwassen honden) werden en een nieuwe thuis voor hen gezocht en nog wordt gezocht (zie website: ter adoptie) wat betreft degenen die nog niet geadopteerd zijn.
Zoals voordien, werken wij hierbij ook samen met andere kleine stichtingen of mensen die dieren gered hebben en onze hulp vragen zoals voor medische zorgen (vaccinaties, sterilisaties, operaties, diagnoses, identiteitchips enz..) opvang, en het zoeken naar een nieuwe geschikte en betrouwbare thuis.
Hierbij zijn dit jaar weer een groot aantal van hen naar een nieuwe thuis in Nederland en België vertrokken, alwaar Belgische en Nederlandse medewerkers zich ontfermen over de overdracht aan de adoptanten bij aankomst ofwel per vliegtuig ofwel per transport over de weg via professionele gespecialiseerde dierentransportbedrijven, vergezeld van de nodige documenten (Europees paspoort met chip-identiteit, vaccinaties, antiparasietenbehandeling, gezondheidsverklaring, en de adoptie overeenkomst met de nodige stipulaties om de veiligheid en het welzijn van de dieren te verzekeren).
Zij nemen ook de nodige inlichtingen i.v.m. de potentiële nieuwe kandidaat adoptanten waar de diertjes terecht komen om een zo geschikt mogelijke symbiose trachten te waarborgen, en na de adoptie voor de eventuele nazorgen bij problemen; waarvoor ook weer onze dank voor al hun nobel werk het afgelopen jaar.
Omwille van de hoge (verhoogde, zoals met alles) kosten proberen wij tevens nog steeds, zoals vorige jaren, een (bescheiden) opbrengst te realiseren via ons liefdadigheidswinkeltje van Arca Noah in ons dorp om hierbij deze kosten te sponsoren.
Dit gaat bij middel van gedoneerde spullen die er te koop worden aangeboden hier ter plaatse of welke meegegeven worden via de terugkerende transportwagens uit België en Nederland, waarvoor we dit jaar weer de donateurs hartelijk bedanken voor hun hart voor dieren, welke laatste we dan toch weer wat extra of betere zorgen (medisch, voedsel, onderdak- accommodatie) kunnen geven.
Er werden ook, zoals altijd, verschillende werken en reparaties (o.a. door stormschade dit jaar), klein en groot, uitgevoerd in verband met de voorzieningen, accomodatie en veiligheid van de dieren.
Ook werden dit jaar drie gevallen van verwaarlozing en/of wantoestanden officieel aangeklaagd bij de dierenpolitie en de bevoegde instanties.
Dit in kort wat betreft onze in 2023 onversaagde inspanningen om het welzijn dieren wat een tijdloze bezigheid is en dus in tijd evenwel ongelimiteerd continueert, wat we evenwel met hart en ziel blijven doen.
Met dank aan al onze medewerkers en donateurs.

BELEIDSPLAN en VERMOGEN
 • Wat betreft het beleidsplan van onze stichting trachten we de doelstellingen (zie rubriek doelstellingen voor de meer gedetailleerde punten) als daar zijn de opvang, zorg, welzijn en het zoeken van een geschikte nieuwe thuis voor de opgevangen dieren, zo goed mogelijk te behartigen, evenals het aanklagen van misbruiken en wantoestanden en het sensibiliseren van de verantwoordelijkheid van de mensen die een huisdier hebben of de intentie hebben er een aan te schaffen.
 • Dit zijn de basisprincipes van onze stichting zoals ook in onze fundamentele statuten vermeld. Deze doelstellingen golden sinds het begin van onze oprichting en bestendigt zich uiteraard in het beleidsplan voor het jaar 2024 en verder.
 • We trachten zo goed mogelijk met andere stichtingen van gelijkaardig doel samen te werken en deze te steunen in de optiek van, in de breedst mogelijke context, het leed van zoveel mogelijk dieren zoveel mogelijk te beperken en hun een betere kans op een goed leven te geven.
 • Het bescheiden vermogen dat we hiertoe ter beschikking hebben komt van het adoptiegeld van de geadopteerde dieren, van donaties (geldelijk en materieel) en van de opbrengst van ons liefdadigheidswinkeltje waar we de gedoneerde spullen trachten te verkopen.
 • Dit vermogen wordt integraal besteed om het welzijn van de dieren te bevorderen zoals hierboven beschreven.
 • De leden van de stichting zijn zo goed als continu bezig met de zorg voor de dieren omdat deze constant attentie vereisen, ontvangen geen bezoldiging voor het uitoefenen van hun functie en doen dit met hart en ziel en op vrijwillige basis.


KOSTEN- EN BATEN 2022
Asociacion ARCA NOAH
  Baten   42.427,00
     adoptiebijdragen, opbrengst liefdadigheidswinkel, donaties
   
  Kosten   -46.980,58
     huur en bijkomende kosten liefdadigheidswinkel -7.260,00
     veterinairskosten (vaccinaties, operaties, sterilisaties, medicaties, enz..) -23.321,67
     bank- en soortgelijke diensten -128,19
     leveringen -1.757,75
     voedsel, medicatie, toebehoren dieren, materiaal, enz. -14.179,62
     andere belastingen -333,35
   
  A) BEDRIJFSRESULTAAT     -4.553,58
   
     Financiële baten 33,00
   
  B) FINANCIEEL RESULTAAT     33,00
   
  C) RESULTAAT VOOR BELASTINGEN -4.520,58
     inkomstenbelastingen     1.112,65
   
  D) RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR     -3.407,93


BALANS PER 31-12-2022
ACTIVA 2022
  A) VASTE ACTIVA             1.112,65
     VI. Uitgestelde belastingvorderingen     1.112,65
         47452022 Belastingkredietverliezen 2022 1.112,65
   
  B) VLOTTENDE ACTIVA             973,91
     II. Handelsvorderingen en overige vorderingen
        1. Handelsvorderingen uit verkoop en diensten
         b) Handelsvorderingen uit verkoop en diensten CP 973,91
   
     VI. Geldmiddelen en kasequivalenten
        57000000 LIQUIDE MIDDELEN, EUROS 550,82
        57200001 CAIXA 2100 6892 09 0200062875 (Bankrekening) 423,09
   
  TOTAAL ACTIVA             2.086,56


PASSIVA 2022
  A) NETTO ACTIVA             -3.407,93
     A-1) Eigen vermogen     -3.407,93
     VII. Winst van het boekjaar     -3.407,93
   
  C) KORTLOPENDE SCHULDEN             5.494,49
     II. Schulden op korte termijn     5.172,21
         3. Overige kortlopende schulden     5.172,21
   
        55500000 PUNTEN DIE MOETEN WORDEN UITGEVOERD -93,98
        55500009 HULPKAS 5.266,19
   
     IV. Handelscrediteuren en overige schulden     322,28
        2. Overige schulden 322,28
        41009760 DIGI SPAN TELECOM, SLU 37,28
        47510000 HP, ACREED. RETEN. PRAKTIJKEN 285,00
   
  TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA             2.086,56


Gelezen en goedgekeurd door de bestuursleden van ARCA NOAH,

Alhaurin el Grande, per datum van 10 januari 2024

Voorzitter:Christel Verbist      Secretaris: Luc De Block
 
 
 
 
Vice-voorzitter:Andy Goossens      Penningmeester: Fiona Mackie


Arca Noah España wordt gesponsord door:

Home manager and rentals

beautyline

Advocaat bureau AEG


dierenvoeding supermercado del campo

centro veterinario Jubega

ornishop coin

Baviera Property Management